Rana dijagnostika oštećenja sluha

Oštećenje sluha je jedno od najčešćih urođenih oštećenja kod dece. Jedno do troje dece na hiljadu novorođenih se rađa sa nekim stepenom nagluvosti ili gluvoćom.

1. Podesite zvučnik ili priključite slušalice

2. Startujte online test sluha

3. Unesite e-mail i preuzmite rezultate

Taj broj je veći kod dece sa visokim rizikom a to su deca: sa malom telesnom težinom na rođenju (1500 gr), prevremeno rođena deca, pozitivna porodična anamneza o postojanju gluvoće i nagluvosti u porodici, kongenitalne infekcije, urođene anomalije glave i vrata, hiperbilirubinemija, upotreba ototoksičnih lekova (gentamicin,amikacin,tobramycin,…).

Rana dijagnostika oštećenja sluha

Oštećenje sluha – nagluvost ili gluvoća znači da dete ne čuje ili slabije čuje neke glasove, frekfencije, ili ne može da prepozna izvor zvuka i lokalizuje ga.
Ako dete ima oštećenje sluha ne može da odgovori na vaš glas i druge zvukove onako kako očekujemo, a kako odrasta primetićete da se njegov jezik i govor ne razvijaju kao kod druge dece.
Izuzetno je važno da na vreme otkrijemo i lečimo decu koja ne čuju. Kod ove dece neće doći do razvoja govora i jezika, a posledica je spoznajni, intelektualni, emocionalni i psihosocijalni hendikep.
Rana dijagnostika sluha u današnje veme je potpuno dostupna i moguća. Za ranu dijagnostiku je važna precizno uzeta anamneza od roditelja, otorinolaringološki pregled, surdopedagoška opservacija. Odmah po rođenju deci se radi skrining dijagnostika oštećenja sluha. Metode su potpuno pouzdane, neinvazivne i bezbolne. Ovo se sprovodi merenjem tranzitorno evociranih otoakustičkih emisija i merenjem auditivnih evociranih potencijala moždanog stabla – BERA. U svetu se koristi i nova metoda, multifrekfentna timpanometrija, koja upotpuni dijagnostiku.
U našoj zemlji se trenutno formira Nacionalni skrining program a dijagnostika se već sprovodi u nekim porodilištima u Srbiji.

Sa ranom dijagnostikom i ranom intervencijom kod ove dece, već od 6 meseca, deca sa oštećenjem sluha biće zdrava, srećna i u mogućnosti da dostignu svoj pun razvojni potencijal.

Dr Galina Joković
ORL specijalista

Dr Vesna Kostić
ORL specijalista

 

    Zakažite besplatnu proveru sluha!