Politika privatnosti

Na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, privredno društvo AUDIOVOX PREDUZEĆE ZA IZRADU I PROMET ORTOPETSKIH POMAGALA DOO BEOGRAD iz Beograda, opština Stari grad, ulica Zeleni venac br. 6/1, matični broj: 17250604, PIB: 100120227 dana  1.11.2021. godine, donosi sledeću:

POLITIKU PRIVATNOSTI

 1. UVODNE ODREDBE
 • Ovim aktom (u daljem tekstu: Politika privatnosti) Kupci/Ostali korisnici se informišu o tome koji lični podaci se prikupljaju od strane privrednog društva AUDIOVOX PREDUZEĆE ZA IZRADU I PROMET ORTOPETSKIH POMAGALA DOO BEOGRAD iz Beograda, opština Stari grad, ulica Zeleni venac br. 6/1, matični broj: 17250604, PIB: 100120227, kao i putem veb-sajta navedenog privrednog društva pod nazivom audiovox.rs, svrha i osnov njihove obrade, dužina čuvanja podataka, pouke o pravima Kupaca/Ostalih korisnika, procedure u slučaju incidenata, kao i saglasnost Kupaca/Ostalih korisnika da Rukovalac, odnosno veb-sajt može prikupljati, obrađivati i čuvati njihove lične podatke, kako je dalje u tekstu propisano.
 • Rukovalac direktno prilikom prodaje u maloprodajnim objektima, odnosno prilikom pružanja Usluga, kao i putem veb-sajta u druge svrhe, koristi podatke Kupaca/Ostalih korisnika u skladu sa ovom Politikom privatnosti, i obavezuje se da će čuvati privatnost svih Kupaca/Ostalih korisnika, da će prikupljati samo neophodne, osnovne podatke o Kupcima/Ostalim korisnicima, odnosno podatke neophodne za poslovanje, ispunjavanje ugovorenih obaveza, informisanje Kupaca/Ostalih korisnika, u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne Usluge, sve u skladu sa Politikom privatnosti.
 • Korišćenjem Usluga koje pruža Rukovalac, odnosno korišćenjem veb-sajta, Kupac/Ostali korisnik izjavljuje da je pročitao, razumeo i prihvatio ovu Politiku privatnosti, odnosno da se saglasio sa prikupljanjem, obradom i dužinom čuvanja podataka na način kako je Politikom privatnosti propisano.
 • Veb-sajt pod nazivom audiovox.rs (u prethodnom i daljem tekstu: veb-sajt) je u vlasništvu i pod kontrolom privrednog društva AUDIOVOX PREDUZEĆE ZA IZRADU I PROMET ORTOPETSKIH POMAGALA DOO BEOGRAD iz Beograda, opština Stari grad, ulica Zeleni venac br. 6/1, matični broj: 17250604, PIB: 100120227 (u prethodnom i daljem tekstu: Rukovalac ili Audiovox)
 • Politika privatnosti je sačinjena u skladu sa pravilima predviđenim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, a na sve što nije regulisano Politikom privatnosti, primenjivaće se pravila ovog dokumenta, pri čemu u slučaju različitih rešenja odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije imaju prednost.
 1. ZNAČENJE POJMOVA
 • Termini koji su korišćeni u ovoj Politici privatnosti imaju sledeća značenja:
 • RUKOVALAC – privredno društvo iz člana 1.4, koje obrađuje podatke o ličnosti;
 • USLUGE – prodaja slušnih aparata i audiološke opreme, koja obuhvata između ostalog baterije za slušne aparate i sredstva za čišćenje, izrada individualnih oliva i antifona po meri, kao i usluga provere sluha i usluga servisa slušnih aparata u garantnom roku i van garantnog roka sa velikim lagerom delova (u prethodnom i daljem tekstu: Usluge / Usluga);
 • KUPAC – lice koje koristi Usluge Rukovaoca, odnosno koje je kupilo neke od proizvoda koje nudi Rukovalac u maloprodajnim objektima i koje je u tom cilju stupilo u pravni odnos sa Rukovaocem u skladu sa ovom Politikom privatnosti, a koje podrazumeva Redovnog kupca i Korisnika administrativne zabrane (u prethodnom i daljem tekstu: Kupac);
 • KORISNIK ADMINISTRATIVNA ZABRANE – Kupac koji isplatu cene za Usluge, odnosno proizvode Rukovaoca vrši putem administrativne zabrane (u prethodnom i daljem tekstu: Korisnik administrativne zabrane);
 • LICE KOJE KUPUJE PUTEM NALOGA – osigurano lice koje koristi Usluge, odnosno kupuje proizvode Rukovaoca, na osnovu prethodno predatog naloga od strane Fonda i u pogledu kojeg se Rukovalac nalazi u svojstvu Obrađivača (u daljem tekstu: Lice koje kupuje putem naloga);
 • REDOVNI KUPAC – lice koje prilikom korišćenja Usluga, odnosno kupovine proizvoda Rukovaoca ne koristi administrativnu zabranu, niti nalog Fonda (u prethodnom i daljem tekstu: Redovni kupac);
 • FOND – zajednički naziv za Republički fond za zdravstveno osiguranje, Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika i Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (u prethodnom i daljem tekstu: Fond);
 • POSETILAC VEB-SAJTA – lice koje pristupa veb-sajtu Rukovaoca, unosom naziva u pretraživač, ili odlaskom na veb-sajt Rukovaoca klikom na link koji se nalazi u opisu profila Rukovaočevih društvenih mreža (u daljem tekstu: Posetilac veb-sajta);
 • KORISNIK BESPLATNE PROVERE SLUHA– lice koje registruje određene podatke o ličnosti na veb-sajtu Rukovaoca ili se prijavi lično ili putem telefona, a u cilju zakazivanja termina besplatne provere sluha, kao i lice koje je na drugi način zakazalo i obavilo zdravstveni pregled/proveru sluha (u daljem tekstu: Korisnik besplatne provere sluha);
 • PRIMALAC OBAVEŠTENJA – lice koje se registrovalo za dobijanje newsletter-a, odnosno obaveštenja o novostima i pogodnostima koje pruža Rukovalac, informacijama savetodavnog karaktera, odnosno najnovijih vesti u vezi sa sluhom i to putem veb-sajta, ili direktno u maloprodajnim objektima Rukovaoca. U svojstvu Primaoca obaveštenja se može naći i Kupac i Korisnik besplatne provere sluha, ukoliko je dao pristanak na slanje navedenih obaveštenja, ili Rukovalac ima legitimni interes da mu takva obaveštenja pruža, sve u skladu sa Zakonom (u daljem tekstu: Primalac obaveštenja);
 • KORISNIK KOJI JE PODELIO SVOJE ISKUSTVO – lice koje je podelilo svoje iskustvo na veb-sajtu Rukovaoca u vezi sa korišćenjem proizvoda, odnosno Usluga Rukovaoca;
 • OSTALI KORISNICI – zajednički naziv za Posetioca veb-sajta, Korisnika besplatne provere sluha, Primaoca obaveštenja i Korisnika koji je podelio svoje iskustvo;
 • ZAKON – Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije (Službeni glasnik RS broj 87 od 13. novembra 2018) (u daljem tekstu: Zakon);
 • GDPR – Opšta uredba o zaštiti podataka Evropske Unije (2016/679);
 • PRISTANAK je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje Kupca/Ostalog korisnika, kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose;
 • PODATAK O LIČNOSTI je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;
 • OBRADA PODATAKA O LIČNOSTI je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti Kupaca/Ostalih korisnika, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanje, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;
 • OBRAĐIVAČ je fizičko ili pravno lice, angažovano od strane Rukovaoca da u njegovo ime i za njegov račun obrađuje podatke o ličnosti Kupaca/Ostalih korisnika;
 • TREĆE LICE je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti, koji nije Kupac/Ostali korisnik, Rukovalac ili Obrađivač, kao ni lice koje je ovlašćeno da obrađuje podatke o ličnosti pod neposrednim nadzorom Rukovaoca ili Obrađivača;
 • NADLEŽNI ORGANI su organi vlasti koji su nadležni za sprečavanje, istragu i otkrivanje krivičnih dela, kao i gonjenje učinilaca krivičnih dela ili izvršenje krivičnih sankcija, uključujući i zaštitu i sprečavanje pretnji javnoj i nacionalnoj bezbednosti, kao i pravno lice koje je za vršenje prethodno nabrojanih poslova ovlašćeno zakonom;
 • POVERENIK ili NADZORNI ORGAN je nezavisan i samostalan organ vlasti ustanovljen na osnovu Zakona, koji je nadležan za nadzor nad sprovođenjem Zakona i obavljanje drugih poslova propisanih Zakonom.
 1. RUKOVALAC PODACIMA
 • Rukovalac podacima je privredno društvo, bliže definisan članom 2.1. tačka 1, sa kontakt podacima kao u članu 18.
 • Privredno društvo iz člana 3.1. u svojstvu rukovaoca odgovara za podatke o ličnosti prikupljene od Kupaca/Ostalih korisnika, na način i u obimu kako je ovim aktom i Zakonom predviđeno.
 • Rukovalac preduzima potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi obezbedio da se obrada vrši u skladu sa Zakonom i kako bi bio u mogućnosti to da predoči Kupcima/Ostalim korisnicima, uzimajući u obzir prirodu, obim, okolnosti i svrhu obrade, kao i verovatnoću nastupanja rizika i nivo rizika za prava i slobode Kupaca/Ostalih korisnika.
 • Podatak o tome ko od zaposlenih ili na drugi način angažovanih kod Rukovaoca ima pristup podacima o ličnosti, i ko je njihov administrator sadržani su u Evidenciji aktivnosti obrade iz člana 13.
 1. PODACI KUPACA/OSTALIH KORISNIKA KOJI SE PRIKUPLJAJU I OBRAĐUJU
 • U cilju ispunjavanja prava i obaveza u vezi sa korišćenjem Usluga i korišćenjem veb-sajta i mogućnosti koje isti nudi, kao i u cilju poštovanja zakonskih obaveza, legitimnih interesa i razloga unapređenja, efikasnijeg i zakonitog rada Rukovaoca ili na osnovu datog pristanka Kupca/Ostalog korisnika koji je dalje u tekstu detaljno objašnjen, Rukovalac prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti Kupaca/Ostalih korisnika.
 • Rukovalac prikuplja i obrađuje neke od sledećih podataka, odnosno sledeće podatke Redovnih kupaca:

-ime i prezime;

-ulica i broj stana;

-grad;

-poštanski broj;

-broj telefona;

-e-mail adresa;

-broj zdravstvene knjižice;

-JMBG;

-broj lične karte;

-broj zdravstvenog osiguranja (LBO);

-datum rođenja;

-tip aparata;

-model aparata;

-serijski broj aparata;

-datum izdavanja aparata – datum prodaje;

-broj zdravstvenog kartona;

-datum smrti;

-dijagnoza;

-šifra bolest;

-audiogram – stanje sluha.

 • Rukovalac prikuplja i obrađuje neke od sledećih podataka odnosno sledeće podatke Kupaca koji izjavljuju reklamaciju:

-datum prijema reklamacije;

-datum izdavanja potvrde o prijemu reklamacije;

-odluka o odgovoru kupcu i datum dostavljanja tog odgovora kupcu; 

-ugovoreni primereni rok za rešavanje;

-način i datum rešavanja reklamacije;

-produženi rok za rešavanje reklamacije;

-broj telefona;

-tekući račun;

-opis i razlog reklamacije;

-opis zavedene reklamacije;.

-vrsta slušnog aparata.

 • Rukovalac prikuplja i obrađuje neke od sledećih podataka odnosno sledeće podatke Korisnika besplatne provere sluha:

-ime i prezime;

-telefon;

-e-mail adresa;

-datum zakazivanja termina besplatne provere sluha;

-mesto (Grad/opština);

-komentar;

-podaci o zdravstvenom stanju, odnosno stanju sluha u skladu sa članom 4.6.

-podaci prikupljeni od internet pretraživača-Cookies (Kolačići), u skladu sa članom 4.7.

 • Rukovalac prikuplja i obrađuje neke od sledećih podataka odnosno sledeće podatke Primaoca obaveštenja:

-e-mail adresa;

-prebivalište – adresa (ulica, broj, mesto);

-telefon;

-podaci prikupljeni od internet pretraživača-Cookies (Kolačići), u skladu sa članom 4.7.

 • Rukovalac prikuplja i obrađuje neke od sledećih podataka odnosno sledeće podatke Korisnika administrativne zabrane:

-ime i prezime;

-broj lične karte;

-JMBG

-prebivalište-adresa (ulica, broj, mesto)

-iznos kredita;

-broj meseci predviđen za otplatu;

-podaci o promeni mesečne rate;

-podaci o promeni prebivališta;

-visina do koje se administrativna zabrana utvrđena;

-datum dospelosti prve rate;

-datum dospelosti drugih rata;

-naziv preduzeća u kojem je Korisnik administrativne zabrane zaposlen;

-adresa poslodavca Korisnika administrativne zabrane;

-podaci o prosečnom ličnom dohotku u poslednja tri meseca;

– ime i prezime jemca kojeg je naveo Korisnik administrativne zabrane preko PIO Fonda;

-adresa jemca kojeg je naveo Korisnik administrativne zabrane preko PIO Fonda;

-JMBG jemca kojeg je naveo Korisnik administrativne zabrane preko PIO Fonda;

-broj lične karte jemca kojeg je naveo Korisnik administrativne zabrane preko PIO Fonda;

-broj telefona jemca kojeg je naveo Korisnik administrativne zabrane preko PIO Fonda.

 • Rukovalac prikuplja i obrađuje neke od sledećih podataka odnosno sledeće podatke Posetioca veb-sajta:

– podaci prikupljeni od internet pretraživača-Cookies (Kolačići), u skladu sa članom 4.9.

 • Posebne kategorije podataka o ličnosti
 • Rukovalac vrši obradu podatatka Kupaca/Korisnika besplatne provere sluha koji se odnose na zdravstveno stanje, odnosno stanje sluha Kupaca/Korisnika besplatne provere sluha u svrhe određivanja slušnog aparata, odnosno kupovine proizvoda koje nudi Rukovalac, a sve u skladu sa članom 17, stav 2, tačka 8. Zakona.
 • Rukovalac ne vrši obradu podataka koji se tiču rasnog ili etničkog porekla, političkog mišljenja, filozofskog uverenja, kao i obradu genetskih podataka, biometrijskih podataka u cilju jedinstvene identifikacije lica, podataka o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji fizičkog lica.

4.9.    Podaci pribavljeni od internet pretraživača Korisnika besplatne provere sluha/Primalaca obaveštenja/Posetilaca veb-sajta–Cookies (Kolačići)

4.9.1. U cilju unapređenja usluge na našoj veb stranici, i poboljšanju iskustva Korisnika besplatne provere sluha/Primalaca obaveštenja/Posetilaca veb-sajta prilikom pregledanja stranice, Rukovalac prikuplja podatke od internet pretraživača Korisnika besplatne provere sluha/Primalaca obaveštenja/Posetilaca veb-sajta odnosno Cookies (Kolačiće).

4.9.2. Podaci o vrsti konretnog kolačića, nazivu, snabdevaču, svrsi prikupljanja, kao i vrsti i vremenu čuvanja podataka, i drugi podaci koji bi mogli biti od značaja za čuvanje podataka iz člana 4.7. kod Rukovaoca mogu se naći na adresi: www.audiovox.rs.

4.10.  Rukovalac prikuplja i obrađuje neke od sledećih podataka odnosno sledeće podatke Korisnika koji je podelio svoje iskustvo:

     -fotografija;

     -ime i prezime;

     -lično iskustvo u vezi sa proizvodima koje nudi Rukovalac, odnosno Uslugama Rukovaoca;

     -opciono: godina/datum rođenja, mesto, zanimanje i drugi lični podaci koje Korisnik koji je podelio svoje iskustvo saminicijativno navede u tekstu koji se objavljuje na veb-sajtu.

 1. SVRHA I OSNOV OBRADE
 • Podatke iz člana 4, Rukovalac obrađuje:
 • sve podatke iz člana 4. Rukovalac obrađuje na osnovu izvršenja ugovorne obaveze između Rukovaoca i Kupca, kako je ovom Politikom privatnosti i Zakonom propisano, u smislu člana 12, stav 1, tačka 2 Zakona, s tim što se podatak o e-mail adresi može obrađivati i po osnovu legitimnog interesa Rukovaoca u smislu člana 12, stav 1, tačka 6 Zakona;
 • podatke iz člana 4.3. Rukovalac obrađuje u cilju poštovanja pravnih obaveza Rukovaoca kao i omogućavanja Kupcu da izjavi reklamaciju, kako je ovom Politikom privatnosti, Zakonom i Zakonom o zaštiti potrošača propisano („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon), u smislu člana 12, stav 1, tačka 3 Zakona i člana 56 Zakona o zaštiti potrošača;
 • podatke iz člana 4.2. od tačke 1-4 Rukovalac obrađuje na osnovu njegove zakonske obaveze u smislu člana 12, stav 1, tačka 3 Zakona;
 • podatke iz člana 4.4. od tačke 1-7 Rukovalac obrađuje na osnovu izvršenja ugovorne obaveze između Rukovaoca i Korisnika besplatne provere sluha, kako je ovom Politikom privatnosti i Zakonom propisano, u smislu člana 12, stav 1, tačka 2 Zakona, s tim što se podatak o e-mail adresi može obrađivati i po osnovu legitimnog interesa Rukovaoca u smislu člana 12, stav 1, tačka 6 Zakona, kao i na osnovu pristanka datog od strane Korisnika besplatne provere sluha, a sve u svrhe zakazivanja termina besplatne provere sluha, a koji ima zasebnu formu čijim prihvatanjem se saglasnost ima smatrati datom, u smislu člana 12, stav 1, tačka 1 Zakona;
 • podatak o e-mail adresi iz člana 4.5. tačka 1 Rukovalac obrađuje na osnovu pristanka datog od strane Primalaca obaveštenja, a sve u svrhe prijema newsletter-a, odnosno obaveštavanja o novostima i pogodnostima koje pruža Rukovalac, dobijanja informacijama savetodavnog karaktera, odnosno najnovijih vesti u vezi sa sluhom, a koji može imati zasebnu formu ili biti integrisan u ovu Politiku privatnosti čijim prihvatanjem se saglasnost ima smatrati datom, u smislu člana 12, stav 1, tačka 1 Zakona;
 • podatke pribavljene od internet pretraživača Ostalih korisnika–Cookies (Kolačići) iz člana 4.9. Rukovalac obrađuje na osnovu pristanka datog od strane Korisnika besplatne provere sluha/Primalaca obaveštenja/Posetilaca veb-sajta, a sve u svrhe razvoja i funkcionisanja veb-sajta i pružanja usluge preko veb-sajta, vođenja statistike broja poseta veb-sajtu, otvorenih stranica, vremenskog zadržavanja na veb-sajtu i dr, kao i u marketinške svrhe, a koji pristanak može imati zasebnu formu ili biti integrisan u ovu Politiku privatnosti čijim prihvatanjem se saglasnost ima smatrati datom, u smislu člana 12, stav 1, tačka 1 Zakona;
 • podatke iz člana 4.10. Rukovalac obrađuje na osnovu pristanka datog od strane Korisnika koji je podelio svoje iskustvo, sve u svrhe marketinga odnosno promocije proizvoda/Usluga Rukovaoca, a koji pristanak ima zasebnu formu i čijim prihvatanjem se saglasnost ima smatrati datom, u smislu člana 12, stav 1, tačka 1 Zakona;
 • na osnovu ostvarivanja legitimih interesa Rukovaoca u smislu člana 12, stav 1, tačka 6 Zakona;
 • po drugim Zakonom predviđenim uslovima prema kojima je Rukovalac obavezan da prikuplja, skladišti i obrađuje podatke Kupaca/Ostalih korisnika.

 

 • Obradu podataka iz člana 4 Rukovalac vrši u sledeće svrhe:
 • ispunjavanja ugovornih obaveza Rukovaoca i Kupaca/Korisnika besplatne provere sluha (član 4.2. i član 4.4. tačke 1-7);
 • ispunjavanja zakonskih obaveza Rukovaoca (član 4.2. tačke 1-4);
 • identifikovanja Kupca na osnovu zdravstvene dokumentacije (član 4.2. tačke 7, 10 i 13);
 • pružanja usluge servisiranja, reprogramiranja i prilagođavanja slušnih aparata (član 4.2. tačka 12);
 • u svrhe prijema newsletter-a, odnosno obaveštavanja o novostima i pogodnostima koje pruža Rukovalac, dobijanja informacijama savetodavnog karaktera, odnosno najnovijih vesti u vezi sa sluhom, osim ukoliko Primalac obaveštenja odustane od takvog obaveštenja (član 4.5. tačka 1);
 • u svrhe razvoja i funkcionisanja veb-sajta i pružanja usluge preko veb-sajta, vođenja statistike broja poseta veb-sajtu, otvorenih stranica, vremenskog zadržavanja na veb-sajtu i dr, kao i u marketinške svrhe (član 4.9.);
 • u svrhe kontaktiranja Kupca i uredne isporuke proizvoda Rukovaoca (član 4.2. tačke 2-6);
 • u druge svrhe za koje je dat pristanak Kupca/Ostalih korisnika, osim ukoliko je pristanak povučen u skladu sa Zakonom i ovom Politikom privatnosti;
 • u druge svrhe u skladu sa Zakonom.
 • Obrada u druge svrhe
 • Ako obrada u svrhu koja je različita od svrhe za koju su podaci prikupljeni nije zasnovana na zakonu ili na pristanku lica na koje se podaci odnose, Rukovalac, uz poštovanje adekvatnih bezbednosnih mera, vrši procenu da li je ta druga svrha obrade u skladu sa svrhom obrade za koju su podaci prikupljeni, pri čemu posebno uzima u obzir:
 • da li postoji veza između svrhe za koju su podaci prikupljeni i druge svrhe nameravane obrade;
 • okolnosti u kojima su podaci prikupljeni, uključujući i odnos između Rukovaoca i Kupca/Ostalih korisnika;
 • prirodu podataka;
 • moguće posledice dalje obrade za Kupce/Ostale korisnike.
 • Rukovalac je dužan da stalnom primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera obezbedi da se uvek obrađuju samo oni podaci o ličnosti koji su neophodni za ostvarivanje svake pojedinačne svrhe obrade, što se primenjuje u odnosu na broj prikupljenih podataka, obim njihove obrade, rok njihovog pohranjivanja i njihovu dostupnost.
 • U slučaju korišćenja podataka iz člana 4.2. tačka 6, člana 4.4. tačka 3 u svrhe iz stava člana 5.2. tačka 5, odosno u svrhe prijema newsletter-a, odnosno obaveštavanja o novostima i pogodnostima koje pruža Rukovalac, dobijanja informacijama savetodavnog karaktera, odnosno najnovijih vesti u vezi sa sluhom (dalje: Usluge, novosti i saveti), prikupljaju se isključivo na osnovu izričite saglasnosti Kupca/Korisnika besplatne provere sluha, a Kupci/Korisnici besplatne provere sluha uvek imaju mogućnost opoziva date saglasnosti, odnosno odustanka od daljeg primanja obaveštenja o Uslugama, novostima i savetima koje pruža Rukovalac, sve u skladu sa članom 6.3. i 7.3. kao i ostalim odredbama Politike privatnosti.
 1. PRISTANAK
 • Pristanak dat od strane Kupaca/Ostalih korisnika je u zasebnoj formi sa jasnim i istaknutim naslovom „Pristanak“, ili drugim naslovom pod uslovom da forma na nedvosmislen način ukazuje da je reč o pristanku, a sadržina istog je opisana informisano, transparentno, razumljivo, dostupno, upotrebom jasnih i jednostavnih reči na način propisan Zakonom.
 • Kupac/Ostali korisnik nije uslovljen davanjem pristanka da bi mu bila omogućena usluga ili deo usluge za koju pristanak nije neophodan da bi ista mogla biti obavljena te se isti ima smatrati dobrovoljnim, osim ako bez obrade za koju se pristanak traži nije moguće omogućiti Kupcu/Ostalom korisniku da ostvari svoje pravo.
 • Kupac/Ostali korisnik ima pravo da opozove pristanak u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. Pre davanja pristanka lice na koje se podaci odnose mora biti obavešteno o pravu na opoziv, kao i dejstvu opoziva. Opozivanje pristanka mora biti jednostavno, kao i davanje pristanka.
 • Kupac/Ostali korisnik ima pravo da opozove pristanak za obradu koja se bazira isključivo na pristanku kao osnovu, u svakom trenutku, s tim što opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva učinjenog pismenim obaveštavanjem Rukovaoca.
 • Pristanak iz člana 6.1. može biti dat i u elektronskoj formi na način što će Kupac/Ostali korisnik prilikom korišćenja Usluge Rukovaoca, odnosno veb-sajta Rukovaoca imati priliku da pročitaju tekst pristanka i u skladu sa članom 6 odluče da li isti da prihvate ili ne, potpisom određenog dokumenta/klikom na određeno polje.
 • Pristanak Kupca/Ostalog korisnika je osnov za slanje newsletter-a pored legitimnog interesa koji Rukovalac ima na način kako je propisano članom 7.
 1. OBAVEŠTENJE I NEWSLETTER

7.1.    Rukovalac šalje Primaocima obaveštenja newsletter, odnosno obaveštavanja o novostima i pogodnostima koje pruža Rukovalac, informacije savetodavnog karaktera, odnosno najnovije vesti u vezi sa sluhom, a sve na osnovu  saglasnosti/registracije Primaoca obaveštenja.

7.2.    Primalac obaveštenja ima pravo da opozove pristanak za slanje obaveštenja iz člana 7.1. u svakom trenutku klikom na polje koje je namenjeno za odustanak od budućih obaveštenja o novostima i promotivnim ponudama Rukovaoca.

7.3.    Rukovalac na osnovu izričitog pristanka Primaoca obaveštenja obaveštava o novim proizvodima, akcijama i uslugama putem e-mail obaveštenja u svrhe omogućavanja zainteresovanim licima odnosno Primaocima obaveštenja da prvi saznaju za nove Usluge i pogodnosti koje nudi Rukovalac.

7.5.    Primalac obaveštenja ima pravo da se odjavi od daljeg obaveštavanja u svakom trenutku u vidu podnošenja zahteva za obustavu prijema obaveštenja. Odjava od daljeg obaveštavanja ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena pre podnošenja zahteva za obustavu prijema obaveštenja. Usled obaveštenja od strane Rukovaoca, Primaocu obaveštenja je na jasan način ponuđeno da u svakom trenutku može da se odjavi od primanja daljih obavešavanja. Odjava od obaveštenja je jasno naznačena i deo je svakog novopristiglog obaveštenja koje Primalac obaveštenja primi kao svoju e-mail poštu. Primalac obaveštenja se može odjaviti sa prijema obaveštenja i usmeno putem telefona, ili slanjem zahteva za obustavu prijema obaveštenja na adresu sedišta Rukovaoca.

 1. PRAVA KUPACA/OSTALIH KORISNIKA PO OSNOVU ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI

8.1.    Pravo da budu informisani i pravo na pristup informacijama:

8.1.1  Rukovalac je obavezan da na sažet, transparentan, razumljiv i lako dostupan način, korišćenjem jasnih i jednostavnih reči, na zahtev Kupca/Ostalog korisnika istom pruži sledeće informacije o:

 • identitetu i kontakt podacima Rukovaoca i zaposlenog ili na drugi način angažovanog lica kod Rukovaoca koji je nadležan za obradu;
 • svrsi nameravane obrade i pravnom osnovu za obradu;
 • postojanju legitimnog interesa Rukovaoca ili treće strane, ako je osnov obrade legitimni interes;
 • primaocu, odnosno grupi primalaca podataka o ličnosti, ako oni postoje;
 • činjenici da Rukovalac namerava da iznese podatke o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju;
 • roku čuvanja podataka o ličnosti ili, ako to nije moguće, o kriterijumima za njegovo određivanje;
 • postojanju prava da se od Rukovaoca zahteva pristup, ispravka ili brisanje njegovih podataka o ličnosti, odnosno postojanju prava na ograničenje obrade, prava na prigovor, kao i prava na prenosivost podataka;
 • postojanju prava na opoziv pristanka u bilo koje vreme, kao i o tome da opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva;
 • pravu da se podnese pritužba Povereniku;
 • tome da li je davanje podataka o ličnosti zakonska ili ugovorna obaveza ili je davanje podataka neophodan uslov za zaključenje ugovora, kao i o tome da li lice na koje se podaci odnose ima obavezu da da podatke o svojoj ličnosti i o mogućim posledicama ako se podaci ne daju;
 • postojanju automatizovanog donošenja odluka, uključujući profilisanje, ukoliko Rukovalac vrši takvu obradu.

8.1.2. Na zahtev iz člana 8.1.1. Rukovalac mora odgovoriti u roku od 30 dana, s tim što taj rok može biti produžen za još 60 dana ako je to neophodno, uzimajući u obzir složenost i broj zahteva. O produženju roka i razlozima za to produženje Rukovalac je dužan da obavesti Kupca/Ostalog korisnika u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, a ako je Kupac/Ostali korisnik podneo zahtev elektronskim putem, informacija se mora pružiti elektronskim putem ako je to moguće.

8.2.  Pravo na ispravku i dopunu

8.2.1. Kupac/Ostali korisnik ima pravo da se njegovi netačni podaci o ličnosti isprave ukoliko je moguće bez odlaganja. U zavisnosti od svrhe obrade, Kupac/Ostali korisnik ima pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopuni, što uključuje i davanje dodatne izjave.

8.2.2. Ukoliko je moguće ispravku izvršiti korekcijom, brisanjem i unosom drugačijih podataka od strane Kupca/Ostalog korisnika isti će ispravku iz člana 8.2.1. izvršiti sam.

8.2.3. Ukoliko Kupac/Ostali korisnik nije u mogućnosti da ispravku i dopunu izvrši na način iz člana 8.2.2. obratiće se sa zahtevom Rukovaocu.

8.3.    Pravo na brisanje

8.3.1. Ukoliko su ispunjeni zakonski uslovi, Rukovalac je dužan da na zahtev Kupca/Ostalog korisnika bez nepotrebnog odlaganja lične podatke iz člana 4, izbriše u sledećim slučajevima:

 • podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani;
 • Kupac/Ostali korisnik je opozvao pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila ili odustao od obaveštenja, u skladu sa Zakonom, a nema drugog pravnog osnova za obradu;
 • Kupac/Ostali korisnik je podneo prigovor na obradu u skladu sa Zakonom, a nema drugog pravnog osnova za obradu koji preteže nad legitimnim interesom, pravom ili slobodom lica na koje se podaci odnose;
 • podaci o ličnosti su nezakonito obrađivani;
 • podaci o ličnosti moraju biti izbrisani u cilju izvršenja zakonskih obaveza Rukovaoca;
 • podaci o ličnosti su prikupljeni u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva u smislu Zakona.

8.4.    Pravo na ograničavanje obrade

8.4.1. Kupci/Ostali korisnici imaju pravo da od Rukovaoca traže ograničavanje obrade podataka koji se na njih odnose, ukoliko je obrada nezakonita, ukoliko se ukazuje na netačnost podataka ukoliko je podnet prigovor na obradu u skladu sa Zakonom, kao i iz drugih zakonskih razloga.

8.5.    Pravo na prigovor

8.5.1. U zavisnosti od konkretnog slučaja i ukoliko smatra da je to opravdano Kupac/Ostali korisnik pravo da u svakom trenutku podnese Rukovaocu prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti koja se vrši po osnovu pristanka, a Rukovalac je dužan da prekine sa obradom podataka Kupca/Ostalog korisnika koji je podneo prigovor.

8.5.2. Rukovalac nije dužan da prekine obradu na način iz člana 8.5.1. ukoliko je predočio Kupcu/Ostalom korisniku da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima ili slobodama tog Kupca/Ostalog korisnika ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnih zahteva.

 1. SKLADIŠTENJE PODATAKA O LIČNOSTI KUPACA/OSTALIH KORISNIKA

9.1.    Podaci o ličnosti Kupaca/Ostalih korisnika koji su navedeni u članu 4, a koji se ne prikupljaju preko veb-sajta, skladište se u elektronskoj formi na claud-u na serveru u sedištu Rukovaoca i na serveru privrednog društva PC URGENT DRUŠTVO ZA TRGOVINU I POSREDOVANJE DOO BEOGRAD (VRAČAR), sa sedištem u ulici Alekse Nenadović br. 31, Beograd-Vračar, sa matičnim brojem: 17464655 (u daljem tekstu: PC URGENT), a obezbeđeni su u skladu sa politikom privatnosti kompanije koja pruža usluge claud-a, odnosno PC URGENT-a.

9.2.    Podaci Ostalih korisnika prikupljeni preko veb-sajta Rukovaoca pod nazivom www.audiovox.rs skladište se u elektronskoj formi na serveru kompanije AVOKADO doo Beograd, sa sedištem u ulici Bulevar kralja Aleksandra br. 40, Beograd, sa matičnim brojem: 21127507 (u daljem tekstu: AVOKADO doo Beograd) i preduzetničke firme RADNJA ZA PRUŽANJE SAVETA I IZRADA KOMPJUTERSKIH PROGRAMA HALO CREATIVE TEAM DAMIR JUSUFOVIĆ PR BEOGRAD (ČUKARICA), sa sedištem u ulici Nikolaja Gogolja br. 100, Beograd-Čukarica, sa matičnim brojem: 60566127 (u daljem tekstu: HALO CREATIVE TEAM) i obezbeđeni su SSL sertifikatom i redovnim nedeljnim backup-om.

9.3.    Određeni podaci iz člana 4. se skladište i u materijalnoj formi u okviru registratora u arhivskom prostoru koji se nalazi u Beogradu i arhivskom prostoru koji se nalazi u Čačku. Oba prostora se nalaze pod ključem i zaštićena su ograničenim pristupom zaposlenih lica.

9.4.    Podaci koje obrađuje knjigovodstvena agencija PREDUZEĆE ZA IZDAVAČKE, FINANSIJSKE, POSLOVNE I TEHNIČKE USLUGE FIRASO DOO BEOGRAD, sa sedištem u ulici Kneza Miloša 9, Beograd, matični broj: 07528639 (u daljem tekstu: FIRASO DOO BEOGRAD) smešteni su i kod knjigovodstvene agencije FIRASO DOO BEOGRAD u skladu sa njenom politikom bezbednosti.

9.5.    U slučaju promene lokacije za skladištenja podataka iz člana 9.1, 9.2, 9.3. i 9.4. Rukovalac će izvršiti izmenu i dopunu Politike privatnosti i istaći izmenjenu i dopunjenu verziju na veb-sajtu.

 1. PRISTUP PODACIMA OD STRANE PRIMALACA PODATAKA / OBRAĐIVAČA PODATAKA O LIČNOSTI

10.1.  Rukovalac je ovlašćen da za potrebe ispunjavanja obaveza u vezi sa pružanje Usluga, obavljanja platnih transakcija, zakonskih obaveza, održavanja servisa, unapređenja njegovog rada, koristi usluge knjigovodstvenih agencija, programera, IT konsultanata i drugih spoljnih i internih saradnika, za čiji rad i rezultate odgovara u skladu sa Zakonom, kao i da otkriva podatke o ličnosti primaocima podataka u skladu sa Zakonom i ovom Politikom privatnosti.

10.2.  Rukovalac garantuje da će Obrađivač primeniti potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere, tako da se obrada vrši u skladu sa Zakonom i da se obezbede adekvatna zaštita podataka o ličnosti Kupaca/Ostalih korisnika.

10.3.  U svrhu obezbeđivanja uslova iz člana 10.2. Rukovalac i Obrađivač mogu zaključiti ugovor o obradi podataka, koji će biti sastavni ili prateći deo osnovnog ugovora, i koji ugovor će između ostalog imati sve potrebne elemente predviđene Zakonom.

10.4.  Za potrebe ostvarivanja svrhe iz člana 10.1. Rukovalac angažuje sledećeg obrađivača:

 • FIRASO DOO BEOGRAD – knjjigovodstvena agencija;
 • SLAVOLJUB LERO PR AGENCIJA ZA RAČUNARSKO PROGRAMIRANJE MS TEAM SOFTWARE SOLUTIONS BEOGRAD – STARI GRAD, sa sedištem u ulici Dunavski Kej br. 16, Beograd-Stari Grad, sa matičnim brojem: 66101479;
 • HALO CREATIVE TEAM;
 • AVOKADO doo Beograd;
 • SPECIJALISTIČKA OTORINOLARINGOLOŠKA ORDINACIJA AUDIOVOX SPOMENKA DRAGOJEVIĆ PREDUZETNIK BEOGRAD (STARI GRAD), sa sedištem u ulici Zeleni Venac br. 6, Beograd, sa matičnim brojem: 60278768;
 • DRAGIŠA MILENKOVIĆ PREDUZETNIK, SPECIJALISTIČKA OTORINOLARINGOLOŠKA ORDINACIJA MEDICAL MV, NIŠ, sa sedištem u ulici Jovana Skerilića br. 3, Niš, sa matičnim brojem: 62665777;
 • PC URGENT – IT sektor;
 • POST EXPRESS – transport;
 • BEXX – transport.

10.5.  Za potrebe ostvarivanja svrhe iz člana 10.1. Rukovalac otkriva podatke o ličnosti Kupaca/Ostalih korisnika sledećim primaocima podataka:

 • Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO);
 • Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika (SOVO);
 • Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO fond).
 1. AUDIOVOX U SVOJSTVU OBRAĐIVAČA

11.1.  Audiovox ima svojstvo obrađivača prilikom vršenja Usluge prema licu koje vrši kupovinu/popravku/zamenu proizvoda putem naloga od strane Fondova.

11.2.  Audiovox u svojstvu obrađivača je na osvnovu ugovora o obradi podataka o ličnosti sa konkretnim Fondom kao rukovaocem u pogledu podataka iz člana 11.3. utvrdio način obrade, predmet i trajanje obrade, prirodu i svrhu obrade, vrstu podataka o ličnosti i vrstu lica o kojima se podaci obrađuju, kao i prava i obaveze rukovaoca, a sve po nalogu i prema pismenim uputstvima konkretnog Fonda kao rukovaoca.

11.2. Fondovi iz člana 11.2. su:

 • Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO)
 • Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika (SOVO)

11.3. Audiovox u svojstvu obrađivača obrađuje neke od sledećih podataka odnosno sledeće podatke Lica koja kupuju putem naloga:

 1. Audiovox u svojstvu obrađivača obrađuje sledeće podatke Lica koja kupuju putem naloga Republičkog fona za zdravstveno osiguranje:
 • naziv zdravstvene ustanove koja izdaje nalog;
 • broj zdravstvenog kartona/god.-protokol;
 • istorija bolesti/god.;
 • ime i prezime osiguranog lica koje kupuje proizvod;
 • datum rođenja;
 • broj zdravstvene kartice;
 • LBO;
 • matična filijala;
 • osnov oslobađanja od plaćanja participacije;
 • država;
 • broj mišljenja i datum davanja mišljenja;
 • naziv zdravstvene ustanove koja daje mišljenje;
 • ime i prezime doktora medicine;
 • specijalizacija;
 • broj otpusne liste;
 • datum otpusne liste;
 • naziv zdravstvene ustanove koja je izdala otpusnu listu;
 • audiološki nalaz o gubitku sluha;
 • vrsta Usluge (nalog za novo pomagalo; servisiranje pomagala; popravka dela pomagala; popravka celog pomagala; zamena dela pomagala; remont pomagala);
 • naziv i šifre pomagala;
 • učešće za pomagala;
 • da li je pomagalo korišćeno;
 • datum izdavanja pomagala;
 • garantni rok za servisiranje, popravku/zamenu dela pomagala;
 • broj reversa;
 • datum overe;
 • datum prijema overenog obrasca;
 • datum izdavanja pomagala/izvršenja usluge;
 • iznos naknade;
 • svojeručni potpis osiguranog lica.
 1. Audiovox u svojstvu obrađivača obrađuje sledeće podatke Lica koja kupuju putem naloga Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika:
 • čin;
 • ime i prezime;
 • vojna pošta ili vojna ustanova;
 • broj lične karte vojnog osiguranika;
 • ime i prezime člana porodice vojnog osiguranika;
 • broj zdravstvene knjižice;
 • lični broj osiguranika;
 • srodstvo sa nosiocem osiguranja.
 1. Audiovox u svojstvu obrađivača obrađuje sledeće podatke Lica koja kupuju putem naloga Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja:
 • iznos kredita;
 • broj meseci predviđen za otplatu;
 • podaci o promeni mesečne rate;
 • promeni prebivališta;
 • prestanak prava na penziju i/ili obustavu isplate penzije;
 • ime i prezime korisnika penzije;
 • broj lične karte;
 • adresa (ulica, broj, mesto);
 • JMBG;
 • broj predmeta na čeku;
 • svojeručni potpis.

11.4.  Audiovox u svojstvu obrađivača vodi evidenciju radnji obrade podataka o ličnosti Lica koja kupuju putem naloga iz člana 11.3.

11.5.  Evidencija iz člana 11.4. pored naziva i poslovnih podataka obrađivača, sadrži i podatke svakog rukovaoca u čije ime se obrada vrši, odnosno predstavnika rukovaoca ili obrađivača i lica za zaštitu podataka o ličnosti, ako oni postoje, odnosno ako su određeni, vrsti obrada koje se vrše u ime svakog rukovaoca, prenosu podataka o ličnosti u druge države ili međunarodne organizacije, opštem opisu mera zaštite iz člana 11.7.

11.6.  Evidencija iz člana 11.4. vodi se u elektronskom obliku i čuva trajno, sve u skladu sa Zakonom.

11.7.  U pogledu obrade podataka iz člana 11.3. Audiovox u svojstvu obrađivača u potpunosti garantuje primenu odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera, na način koji obezbeđuje da se obrada vrši u skladu sa odredbama Zakona i da se obezbeđuje zaštita prava lica na koje se podaci odnose, kao i da primenjuje bezbednosne mere koje su članom 12. ovog Pravilnika propisane.

 1. BEZBEDNOST PODATAKA

12.1.  Prilikom procene potrebnog nivoa uspostavljene bezbednosti podataka o ličnosti Rukovalac uzima u obzir i prati nivo tehnoloških dostignuća kao i troškove njihove primene, zatim prirodu, obim, okolnosti i svrhu obrade podataka  i na osnovu tih parametara procenjuje verovatnoću nastupanja rizika, odnosno potencijalnog nivoa rizika za prava i slobode Kupaca/Ostalih korisnika.

12.2.  U odnosu na okolnosti iz člana 12.1. Rukovalac sprovodi odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi  se dostigao potreban nivo organizacije u odnosu na rizik.

12.3.  Prilikom slanja podataka Obrađivaču, Rukovalac je dužan da obezbedi siguran komunikacioni kanal kojim podaci putuju, kao i da se uveri da su podaci sigurno skladišteni uz obezbebeđene adekvatne sigurnosne standarde.

12.4.  Svi podaci o Kupcima/Ostalim korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo angažovanim licima Rukovaoca kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla, a Rukovalac je odgovoran za poštovanje načela zaštite privatnosti, u skladu sa Politikom privatnosti.

12.5.  Podaci koji su smešteni na serveru Rukovaoca se nalaze u bazi u elektronskom obliku. Baza je zaštićena na sistemskom i aplikativnom nivou preko sistema lozinki i ograničenjima prava pristupa samo autorizovanim osobama u skladu sa njihovim potrebama kod unosa podataka i pristupa unetim podacima. Lozinka se čuva u kriptovanoj formi.

12.6.  Lični i adresni podaci Kupaca koji se predočavaju Rukovaocu prilikom procesa kupovine smatraju se poslovnom tajnom, a Rukovaocu je zabranjeno prodavanje, naručivanje, obezbeđivanje ili razmena Kupčevog imena ili informacija o adresi, broju telefona, e-mail adresi, u bilo kojoj formi trećoj strani, sem ako je to nadležni državni organi.

 1. POSTUPAK U SLUČAJU UGROŽENOSTI ZAŠTITE PODATAKA

13.1.  Ukoliko dođe do ugroženosti podataka iz člana 4, bezbednosti iz člana 12, Rukovalac će preduzeti sve neophodne mere obaveštavanja i zaštite predviđene Zakonom, uključujući obaveštavanje nadležnog Nadzornog organa, kao i Kupace/Ostale korisnike ukoliko su ispunjeni uslovi iz Politike privatnosti i Zakona.

13.2.  U slučaju povrede podataka Rukovalac je dužan da o povredi prava na zaštitu podataka o ličnosti koja može da proizvede rizik po prava Kupaca/Ostalih korisnika obavesti Nadzorni organ bez nepotrebnog odlaganja, ili najkasnije u roku od 72 časa od saznanja za povredu. U slučaju nepostupanja u predmetnom roku Rukovalac će obrazložiti razloge za kašnjenje.

13.3.  Obaveštenje Rukovaoca Nadzornom organu iz člana 13.2. mora da sadrži najmanje sledeće informacije:

 • opis prirode povrede prava na zaštitu podataka o ličnosti, uključujući vrste podataka i približan broj Kupaca/Ostalih korisnika na koje se podaci te vrste odnose, kao i približan broj podataka o ličnosti čija je bezbednost povređena;
 • ime i kontakt podatke lica od koga se mogu dobiti podaci o povredi;
 • opis mogućih posledica povrede;
 • opis mera koje je Rukovalac preduzeo ili čije je preduzimanje predloženo u vezi sa povredom, uključujući i mere koje su preduzete u cilju umanjenja štetnih posledica.

13.4.  U slučaju povrede prava na zaštitu podataka o ličnosti, Rukovalac je dužan da o povredi podataka o ličnosti koja može da proizvede rizik po prava i slobode fizičkih lica obavesti Kupce/Ostale korisnike.

13.5.  Obaveštenje Kupcu/Ostalom korisniku iz člana 13.4. mora na jasan i razumljiv način da opiše prirodu podataka i navede informacije iz člana 13.3.

13.6.  Rukovalac nije dužan da obavesti Kupce/Ostale korisnike u situaciji iz člana 13.4. ukoliko:

 • je preduzeo odgovarajuće tehničke i organizacione mere zaštite u odnosu na podatke o ličnosti čija je bezbednost povređena;
 • je naknadno preduzeo mere kojima je obezbedio da povreda podataka o ličnosti sa visokim rizikom za prava i slobode lica na koje se podaci odnose više ne može da proizvede posledice za to lice;
 • bi obaveštavanje lica na koje se podaci odnose predstavljalo nesrazmeran utrošak vremena i sredstava, u kom slučaju Rukovalac je dužan da putem javnog obaveštavanja ili na drugi delotvoran način obezbedi pružanje obaveštenja licu na koje se podaci odnose.
 1. VREME ČUVANJA PODATAKA I NJIHOVO BRISANJE

14.1.  Podaci iz člana 4, čuvaju su u skladu sa informacijama koje su dostupne u evidenciji obrade podataka o ličnosti iz člana 15, kao posebnom dokumentu koji vodi i ažurira Rukovalac.

14.2.  Podaci iz člana 4 čuvaju se onoliko dugo koliko je to potrebno za svrhu za koju se obrađuju, odnosno koliko to zakonska obaveza Rukovaova nalaže, osim u slučaju kada je osnov prikupljanja ovih podataka saglasnost Kupaca/Ostalih korisnika.

14.3.  U slučaju iz člana 14.2. a gde je osnov prikupljanja podatka o Kupacu/Ostalom korisniku iz člana 4 njegova saglasnost, ovi podaci će se čuvati do opoziva date saglasnosti odnosno odustanka u skladu sa članom 6.3. i 7.3.

14.4.  Po isteku zakonske obaveze čuvanja podataka, odnosno postizanja svrhe obrade, podaci se više ne prikupljaju i brišu se.

 1. EVIDENCIJA AKTIVNOSTI OBRADE LIČNIH PODATAKA KUPACA/OSTALIH KORISNIKA KOD RUKOVAOCA

15.1.  Rukovalac vodi evidenciju radnji obrade podataka o ličnosti Kupaca/Ostalih korisnika iz člana 4 ove Politike privatnosti.

15.2.  Evidencija se pored naziva i poslovnih podataka Rukovaoca, sastoji iz sledećih informacija: kategorija lica čiji se podaci obrađuju, kategorija podataka o ličnosti, svrha obrade, trećim licima kojima su podaci otkriveni, dužini čuvanja podataka, opis mera zaštite, formi u kojoj se podaci čuvaju.

15.3.  Evidencija iz člana 15.1. vodi se u elektronskom obliku i čuva se trajno, u skladu sa Zakonom.

 1. POVERENIK / NADZORNI ORGAN

16.1.  Nadzorni organ za zaštitu podataka o ličnosti u Republici Srbiji je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.

16.2.  Rukovalac sarađuje sa Poverenikom u vršenju njegovih ovlašćenja, u skladu sa obavezama propisanim Zakonom.

 1. LICE ZA ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

17.1.  Rukovalac je imenovao lice zaduženo za zaštitu podataka o ličnosti sa sledećim podacima:

 

 • advokat Dragan Milić
 • adresa: Uroša Martinovića br. 8/41
 • email: dragan@milic.rs
 • kontakt telefon: 011/428-33-67
 1. KONTAKT PODACI RUKOVAOCA

18.1.  U slučaju potrebe za tumačenjem odredbi Politike privatnosti, ostvarivanja prava Kupaca/Ostalih korisnika iz člana 4, kao i drugih Zakonom predviđenih pitanja, Kupci/Ostali korisnici se mogu obratiti Rukovaocu na sledeće kontakt podatke:

 

 • Poslovno ime Rukovaoca: AUDIOVOX PREDUZEĆE ZA IZRADU I PROMET ORTOPEDSKIH POMAGALA DOO BEOGRAD
 • Adresa: opština Beograda, opština Stari grad, ulica Zeleni venac br. 6/1
 • E-mail Rukovaoca: office@audiovox.rs
 • Telefon Rukovaoca: 011/ 3122-765
 • Radno vreme: Radnim danom: 08-16h
                       Subotom:  /
                        Nedeljom:  /

 

 1. ZAVRŠNE ODREDBE

 

19.1.  Prihvatom Uslova korišćenja, Kupac/Ostali korisnik potvrđuje da prihvata Politiku privatnosti, da je istu pročitao i razumeo, kao i da je saglasan sa osnovima i svrhama obrade podataka, kako je ovim dokumentom propisano.

19.2.  Sve promene Politike privatnosti biće javno dostupne na za to predviđenom mestu na veb-sajtu Rukovaoca, o čemu će Kupci/Ostali korisnici biti obavešteni putem istih sredstava komunikacija, na način da će im biti omogućeno da pročitaju novi dokument.

 1. PRAVO KOJE SE PRIMENJUJE I SUDSKA NADLEŽNOST

 

20.1.  Materijalno pravo koje se primenjuje na obradu podataka o ličnosti Kupaca/Ostalih korisnika, a u vezi sa obradom od strane Rukovaoca je pravo Republike Srbije, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti kao i GDPR gde je primenljivo.

20.2.  Za upravne i sudske postupke, mesno su nadležni organi i nadležni sudovi Republike Srbije u skladu sa pozitivnim zakonodavstvom ove države.

 

 

U Beogradu, 1.11.2021. godine

za Rukovaoca:


POLITIKA KOLAČIĆA

U Audiovox-u verujemo u jasan i otvoren pristup kada je u pitanju prikupljanje i korišćenje vaših ličnih podataka. Naša veb stranica može da pošalje vašem računaru ili drugom uređaju male, često šifrovane, tekstualne datoteke smeštene u direktorijumima vaših pregledača tzv. kolačiće (cookies), a sve u cilju unapređenja usluge na našoj veb stranici, i poboljšanja vašeg iskustva prilikom pregledanja stranice. U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kao i u duhu transparentnosti, ovim putem vam pružamo detaljne informacije o tome kako i kada koristimo ove tehnologije. Davanjem pristanka i korišćenjem veb stranice pristajete na upotrebu kolačića. Blokiranjem kolačića i dalje možete da pregledate stranicu, ali vam neke opcije neće biti dostupne.

Šta je kolačić?

Kolačić (Cookie) je informacija poslata vašem računaru/drugom uređaju od strane veb stranice koju posetite. Kolačići obično čuvaju vaše postavke za veb stranicu, kao što su željeni jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu veb stranicu internet pregledač šalje nazad kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene vašim već iskazanim potrebama. Kolačići mogu da čuvaju širok spektar informacija uključujući i podatke o ličnosti (kao što je vaše ime ili e-mail adresa). Ipak, ove informacije mogu biti sačuvane jedino ako vi to omogućite – veb stranice ne mogu da dobiju pristup informacijama koji im vi niste dali i ne mogu da pristupe drugim datotekama na vašem računaru/drugom uređaju. Zadate aktivnosti čuvanja i slanja kolačića vama nisu vidljive. Ipak, možete da promenite vaše postavke internet pregledača kako biste mogli sami da birate da li hoćete da zahteve za čuvanje kolačića odobrite ili odbijete, izbrišete sačuvane kolačiće automatski pri zatvaranju internet pregledača i slično.

Kako onemogućiti kolačiće?

Isključivanjem kolačića odlučujete da li hoćete da dopustite čuvanje kolačića na vašem računaru/drugom uređaju. Cookie postavke mogu da se kontrolišu i konfigurišu u vašem veb pregledaču. Za informacije o postavkama kolačića, odaberite servis veb pregledača koji koristite.

Ako onemogućite kolačiće, nećete moći da koristite neke od funkcionalnosti na ovim veb stranicama.

Šta su privremeni kolačići?

Privremeni kolačići ili kolačići sesije se uklanjaju sa računara/drugog uređaja po zatvaranju internet pregledača. Pomoću njih veb mesta skladište privremene podatke, i kolačići traju samo onoliko koliko traje sama sesija.

Šta su stalni kolačići?

Stalni ili uporni kolačić nam može pomoći da vas prepoznamo kao postojećeg korisnika, tako da je lakše da se vratite na https://www.audiovox.rs/ veb stranicu ili komunicirate sa našim uslugama. Trajni kolačić ostaje u vašem pregledaču i naša veb stranica će ga pročitati kada se vratite na našu veb lokaciju. Pomoću njih veb mesta skladište podatke, i ovi  kolačići mogu ostati na računaru danima, mesecima, čak i godinama.

Šta su kolačići od prve strane?

Kolačići prve strane dolaze sa veb mesta koje gledate, a mogu biti stalni ili privremeni. Pomoću tih kolačića veb mesta mogu da čuvaju podatke koje će ponovo koristiti prilikom sledeće posete tom veb mestu.

Šta su kolačići treće strane?

Kolačići treće strane dolaze sa reklama drugih veb mesta (kao što su pop-up ili druge reklame) koje se nalaze na veb mestu koje gledate. Pomoću tih kolačića veb mesta mogu da prate korišćenje interneta u marketinške svrhe.

Da li https://www.audiovox.rs/ veb stranica koristi kolačiće?

Da, s primarnim ciljem kako bi vam naše veb stranice omogućile bolje korisničko iskustvo i jednostavniju upotrebu https://www.audiovox.rs/ veb stranice.

Kakve kolačiće koristi https://www.audiovox.rs/ veb stranica i zašto?

 • Privremeni kolačići su privremeni kolačići koji ističu (i automatski se brišu) kada zatvorite internet pregledač.
 • Trajni kolačići obično imaju datum isteka daleko u budućnosti i ostaju u vašem pretaživaču dok ne isteknu ili dok ih ručno ne izbrišete.
 • Neophodni kolačići Neki kolačići su neophodni kako biste mogli da iskusite potpunu funkcionalnost naše veb stranice. Bez ovih kolačića, neki delovi naše veb stranice jednostavno neće raditi onako kako bi trebalo.
 • Preferencijalni kolačići Ovi kolačići (koji se još nazivaju i funkcionalni kolačići) omogućavaju našoj veb stranici da „zapamti“ vaša podešavanja, pomažući vam da prilagodite svoje iskustvo na našoj veb lokaciji. Na taj način vas se možemo „setiti“ kada se vratite na našu stranicu i prilagoditi je vašim prethodnim zahtevima.
 • Statistički kolačići Ovi kolačići nam govore o tome kako koristite našu veb stranicu i pomažu nam da poboljšamo sam veb sajt, kao i vaše korisničko iskustvo. Na primer, ovi kolačići broje posetioce naše veb stranice i vide kako se posetioci kreću naokolo kada ga koriste. To nam pomaže da poboljšamo način na koji naša veb lokacija funkcioniše, na primer, osiguravajući da korisnici lako pronađu ono što traže.
 • Marketing kolačići Ovi kolačići (koji se nazivaju i reklamni kolačići) koriste se za isporučivanje oglašenog sadržaja koji je relevantan za vas i oni se mogu koristiti za praćenje efikasnosti naših reklamnih kampanja na veb stranici. Ove kolačiće stavljaju na našu veb lokaciju naši partneri (pružaoci određenih marketinških usluga) i oni mogu upamtiti vašu aktivnost veb pretraživanja na našem veb sajtu i te informacije se mogu koristiti za bolje razumevanje vas i vaših potreba, na primer – demografija (odakle dolazite na naš veb sajt), starosno doba itd. Samo anonimne informacije se zadržavaju i koriste na ovaj način i samo sa ciljem da se vama pruži sadržaj koji je najviše relevantan za vas.

Da li na veb stranici ima kolačića treće strane?

Na stranici ima nekoliko spoljnih servisa kao što su Google Analytics, Google Tag Manager i Facebook pixel, a koji korisniku skladište limitirane kolačiće. Ovi kolačići nisu postavljeni od strane ove veb stranice, ali neki služe za normalno funkcionisanje određenih mogućnosti koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju.

Dodatne informacija oko isključivanja kolačića

Naš vebsajt vam omogućava da samostalno, u okviru svog veb pregledača, odaberete da li želite da prihvatate kolačiće ili ne. Različiti veb pregledači vam omogućavaju različite kontrole. Generalno, vaš veb pregledač će vam ponuditi mogućnost prihvatanja, odbijanja ili brisanja kolačića u svakom trenutku, pri čemu možete odabrati koje kolačiće želite da obrišete – počevši od kolačića trećih strana pa do posebno odabranih kolačića koje su postavili sami veb sajtovi koje ste posetili. Gotovo svaki vebsajt veb pregledača treba da sadrži uputstva o tome kako to možete da uradite. Izmenu postavki koja se tiče kolačića možete izvršiti ovde.

Više informacija o kolačićima (cookies) možete dobiti na sledećim linkovima:

http://www.youronlinechoices.eu/

http://www.allaboutcookies.org/

 

Popis kolačića koje prikupljamo:

VRSTA COOKIE-A

NAZIV

SNABDEVAČ

SVRHA

ISTEK KOLAČIĆA

VRSTA

NEOPHODNI

PHPSESSID/rc::a/rc::c

audiovox.rs/google.com/google.com

Ovaj kolačić je izvorni za PHP aplikacije. Kolačić se koristi za čuvanje i identifikaciju jedinstvenog ID-a sesije korisnika u svrhu upravljanja sesijom korisnika na veb lokaciji. Kolačić je kolačić sesije i briše se kada su svi prozori pretraživača zatvoreni./ Ovaj kolačić se koristi za razlikovanje između ljudi i botova. Ovo je korisno za veb stranicu, kako bi se kreirali validni izveštaji o korišćenju veb stranice./ Ovaj kolačić se koristi za razlikovanje između ljudi i botova.

za jednu sesiju/trajan/ za jednu sesiju

HTTP/HTML/HTML

PREFERENCIJALNI

lang

 audiovox.rs

Pamti jezičku verziju vebsajt-a koju je korisnik odabrao

10 godina

HTTP

STATISTIČKI

_ga/ _gat/ _gid

audiovox.rs/audiovox.rs/audiovox.rs

Registruje jedinstveni ID koji se koristi za generisanje statističkih podataka o tome kako posetilac koristi veb stranicu./ Ovaj kolačić instalira Google Analitika da bi se ograničila stopa zahteva i na taj način ograničio prikupljanje podataka na sajtovima sa velikim prometom./ Registruje jedinstveni ID koji se koristi za generisanje statističkih podataka o tome kako posetilac koristi veb stranicu.

2 godine/jedan dan/ jedan dan

HTTP/HTTP/HTTP

MARKETING

_fbp/ ads/ga-audiences/ tr

 audiovox.rs/google.com/facebook.com

Ovaj kolačić postavlja Facebook za prikazivanje reklama bilo na Facebook-u ili na digitalnoj platformi koju pokreće Facebook oglašavanje, nakon posete veb-stranici./ Korišćen od strane Google Ads-a da ponovo angažuje posetioce za koje postoji verovatnoća da će postati kupci(potrošači) na osnovu njihovog ponašanja po drugim vebsajt-ovima./ Ovaj kolačić postavlja Facebook za prikazivanje reklama bilo na Facebook-u ili na digitalnoj platformi koju pokreće Facebook oglašavanje, nakon posete veb-stranici.

3 meeca/ za jednu sesiju/ za jednu sesiju

HTTP/Pixel/Pixel

OSTALI (NEKLASIFIKOVANI)

articleid

audiovox.rs

Neklasifikovan

 

 

 

 

 

10 godina

HTTP